Портфоліо (портфель учителя) – це спосіб фіксації, накопичення та оцінки творчих досягнень учителя; це комплект документів, що регламентують його діяльність, яка формує рефлексію його власної діяльності.

Структура методичного портфоліо:

· титульна сторінка (П.І.Б. вчителя, посада);

· загальні відомості про вчителя (дата народження, освіта, спеціальність, стаж роботи, педагогічний стаж, кваліфікаційний розряд, нагороди тощо);

· зміст портфеля:

- документи (регламентують роботу вчителя – Положення про …, ведення та перевірку зошитів, норми оцінювання тощо);

- творче досьє (зібрання творчих робіт, авторських методик, програм; участь у науково-методичних заходах тощо);

- діагностика результативності діяльності вчителя (якість освітнього процесу – аналіз роботи за 3-5 років, зрізи знань, результати олімпіад та ін. творчих конкурсів, план розвитку кабінету тощо);

- відгуки (характеристики адміністрації учнів, батьків, самоаналіз);

· коментар до портфеля (відображає власні думки вчителя про свою діяльність, повну картину творчого зростання вчителя).

Портфоліо вчителя

Частіше заглядай у самого себе. (Цицерон)

Розділ 1. Загальні відомості про вчителя

Цей розділ включає матеріали, що відбивають досягнення вчителя в різних галузях:

 • прізвище, ім’я, по батькові, дата народження;
 • освіта (що і коли закінчив, отримана спеціальність і кваліфікація за дипломом);
 • трудовий і педагогічний стаж, стаж роботи у даному навчальному закладі;
 • підвищення кваліфікації (назва структури, де прослухані курси, рік, місяць, проблематика курсів);
 • копії документів, що підтверджують наявність учених і почесних звань та ступенів;
 • нагороди, грамоти, листи, подяки;
 • дипломи різних конкурсів;
 • інші документи на розгляд вчителя.

Розділ 2. Результати педагогічної діяльності

У цьому розділі містяться:

 • матеріали з результатами освоєння учнями освітніх програм і сформованості у них ключових компетентностей з предмета, що викладається;
 • порівняльний аналіз діяльності за 3 роки на підставі: контрольних зрізів знань; участі вихованців у шкільних і районних олімпіадах, конкурсах;
 • результати проміжної та підсумкової атестації учнів;
 • наявність медалістів; вступи до ВНЗ за фахом тощо.

Матеріали даного розділу повинні давати уявлення про динаміку результатів педагогічної діяльності вчителя за певний період.

Розділ 3. Науково-методична діяльність

У цьому розділі містяться матеріали, що свідчать про професіоналізм педагога:

 • матеріали, у яких обґрунтовується вибір освітньої програми і комплекту навчально-методичної літератури;
 • матеріали, у яких обґрунтовується вибір використовуваних освітніх технологій;
 • матеріали, що містять обґрунтування застосування вчителем у своїй практиці тих чи інших засобів педагогічної діагностики для оцінки освітніх результатів;
 • використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі, технологій навчання дітей з проблемами розвитку, обдарованих дітей тощо;
 • робота в шкільному методичному об’єднанні, співробітництво з районним методичним кабінетом, КОІПОПК, ВНЗ та іншими установами;
 • участь у професійному і творчому педагогічних конкурсах;
 • участь у методичних і предметних тижнях;
 • організація і проведення семінарів, круглих столів, майстер-класів тощо;
 • проведення наукових досліджень;
 • розробка авторських програм;
 • інші документи.

Розділ 4. Позаурочна діяльність з предмета

Розділ містить документи:

 • список творчих робіт, рефератів, навчально-дослідницьких робіт, проектів, виконаних учнями х предмета;
 • переможці олімпіад, конкурсів, змагань, інтелектуальних марафонів та ін.;
 • сценарії позакласних заходів, фотографії та відеокасети із записом проведених заходів (виставки, предметні екскурсії, КВК, брейн-ринги тощо;
 • програми гуртків та факультативів;
 • інші документи.

Розділ 5. Навчально-матеріальна база

У цьому розділі міститься виписка з паспорта навчального кабінету (за його наявності):

 • список словників та іншої довідкової літератури з предмета;
 • список наочного приладдя (таблиці, схеми, ілюстрації, портрети та ін.);
 • наявність технічних засобів навчання (телевізор, відеомагнітофон, музичний центр, діапроектор та ін.);
 • наявність комп’ютера й комп’ютерних засобів навчання (програми контролю знань, мультимедійні електронні підручники, власні розробки тощо);
 • аудіо- та відео посібники;
 • наявність дидактичного матеріалу, збірників завдань, вправ, прикладів рефератів, творів і т.п.;
 • інші документи за бажанням вчителя.

Портфоліо оформляється таким чином:

 1. Титульний аркуш.
 2. Зміст із переліком матеріалів, включених до відповідних розділів портфоліо, із зазначенням сторінок.
 3. Практична частина, що складається з матеріалів за розділами портфоліо, і що свідчить про професіоналізм педагога та результативність його діяльності ( в окремих файлах із зазначенням номера сторінки і дати складання документа).

Зразок оформлення титульного аркуша

Відділ освіти Вишгородської районної державної адміністрації

Назва ЗНЗ

ПОРТФОЛІО

учителя української мови та літератури

_________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Зразок оформлення змісту

Зміст

Розділ 1. Загальні відомості про вчителя ……………………………… 3

· особисті дані …………………………………………………………4

· копія диплома про вищу освіту …………………………………….5

· копія посвідчення про підвищення кваліфікації …………………..6

· копії грамот …………………………………………………………..7

Розділ 2. Результати педагогічної діяльності …………………………. 10

· підсумкові результати з предмета за три роки …………………… 11

· результати адміністративних зрізових контрольних робіт з предмета за 5 років ...……………………………………………… 12

· результати складання державної підсумкової атестації ………… 13

· список переможців та призерів олімпіад різних етапів за три роки ( та результати інших учасників) ……………………………………14

· список переможців, призерів та учасників інтелектуальних конкурсів різних рівнів ………………………………………………15

Розділ 3. Науково-методична діяльність …………………………………21

· пояснювальна записка до програм …………………………………..22

· список навчально-методичного забезпечення ………………… 23

· перелік проведених семінарів, круглих столів, майстер-класів … 24

· доповіді на конференціях, педагогічних радах, семінарах ……… 25

· результати участі у професійних та творчих педагогічних конкурсах …………………………………………………………… 26

· тема самоосвіти, список літератури, опрацьованої з даної теми, звіт з теми самоосвіти ……………………………………………… 27

· перелік публікацій (ксерокопії) …………………………………… 28

· розгорнутий план дослідження в рамках творчої групи ………… 29

Розділ 4. Позаурочна діяльність ………………………………………… 30

· програма літературного гуртка ( студії) …………………………… 31

· програма факультативу ……………………………………………… 32

· перелік творчих робіт учнів ………………………………………… 33

· список проведених позакласних заходів з фотографіями ………… 34

· сценарій літературно-музичного вечора …………………………… 35

· сценарій КВК ………………………………………………………… 38

· переможці та учасники творчих конкурсів (за 5 років) …………… 42

Розділ 5. Навчально-матеріальна база ……………………………………43

· перелік обладнання навчального кабінету ………………………… 44

· список навчальних фільмів, комп’ютерних програм, посібників 46

· перелік наочного приладдя ………………………………………… 48

· перелік довідкової літератури і дидактичних матеріалів ………… 50

Кiлькiсть переглядiв: 257

Коментарi

 • анжела

  2014-02-15 13:21:24

  цікаво...